search

Best photos of the month, August 2018.

Common Kingfisher | Igor Shcherbakov | 7

Pied Avocet | Svetlana Medvedeva | 7

Montagu's Harrier | Dmitry Pozharsky | 7

Western Marsh-Harrier | Dmitry Pozharsky | 6

Siberian Jay | Anna Golubeva | 6

Osprey | Dmitry Pozharsky | 6

Merlin | Anna Golubeva | 5

Siberian Jay | Anna Golubeva | 5

Little Bunting | Anna Golubeva | 4

Black Kite | Anna Golubeva | 4

Red Knot | Anna Golubeva | 4

Blackcap | Anna Golubeva | 4

Hoopoe | Dmitriy Shevtsov | 4

Eurasian Roller | Dmitriy Shevtsov | 4

Red-backed Shrike | Dmitry Pozharsky | 4

European Bee-eater | Dmitry Pozharsky | 4

Marsh Warbler | Dmitry Pozharsky | 4

Red-footed Falcon | Dmitry Pozharsky | 4

Osprey | Dmitry Pozharsky | 4

Willow Ptarmigan | Igor Dvurekov | 4

Whiskered Tern | Svetlana Medvedeva | 4

Northern Lapwing | Anatoliy Kuzmin | 4

Northern Lapwing | Anatoliy Kuzmin | 4

Montagu's Harrier | Anna Golubeva | 3

European Bee-eater | Dmitriy Shevtsov | 3

Temminck's Stint | Andrei Kiselev | 3

Caucasian Snowcock | Khasan Zhurtov | 3

Red-backed Shrike | Khasan Zhurtov | 3

Common Snipe | Andrey Semenov | 3

Ruff | Anatoliy Kuzmin | 3

Ruff | Mikhail Kalagin | 3

Glaucous Gull | Igor Dvurekov | 3

Eurasian Golden Plover | Igor Dvurekov | 3

Arctic Skua | Igor Dvurekov | 3

Bewick's Swan | Igor Dvurekov | 3

Lesser Grey Shrike | Yuriy Redkin | 3

Greater Ringed Plover | Svetlana Medvedeva | 3

Sandwich Tern | Svetlana Medvedeva | 3

Red Knot | Anna Golubeva | 3

Red-footed Falcon | Dmitry Pozharsky | 3

Pied Avocet | Svetlana Medvedeva | 3

Red-footed Falcon | Dmitry Pozharsky | 3

Red-crested Pochard | Alexandr Lyubimov | 3

Red-footed Falcon | Dmitry Pozharsky | 3

Red-footed Falcon | Dmitry Pozharsky | 3

Red-footed Falcon | Dmitry Pozharsky | 3

calendar

2021

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

2020

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

2019

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

2018

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

2017

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

2016

jan feb mar apr
may jun jul aug
sep oct nov dec

rare birds records


Meadow Pipit (Anthus pratensis)

© Dmitriy Shevtsov
2021-01-21
North Osetia, VladikavkazRed-Necked Grebe (Podiceps grisegena)

© Khasan Zhurtov
2021-01-02
Maiskiy, KBRMeadow Pipit (Anthus pratensis)

© Khasan Zhurtov
2021-01-02
Maiskiy, KBRCommon Chiffchaff (Phylloscopus collybita)

© Dmitriy Shevtsov
2021-01-06
North Osetia, Vladikavkaz


unidentified birds


2021-01-23

Михаил Невский: +1.

2021-01-23

Михаил Невский: вот я тоже за рябинников.

more unidentified birds...